gameraboy1:

gameraboy1:

Yvonne Craig in Star Trek (1966), “Whom Gods Destroy”