thegikitiki: Home Seamstress, 1960s

thegikitiki:

Home Seamstress, 1960s