Voyager Inn, Peoria, Illinois, circa 1950s.

Voyager Inn, Peoria, Illinois, circa 1950s.